• Čeština
 • Slovenština

Podmínky užití

Smluvní ujednání upravující užívání internetové aplikace Pricing Audit

Smluvní strany

 1. Bidding Fox technologies, s.r.o., Pavlovská 502/12, 623 00 Brno, IČ: 04677200, (dále jen „provozovatel“)
 2. Osoba (fyzická či právnická), která si objednává služby u poskytovatele za užití ustanovení těchto podmínek (dále jen „uživatel“).

Preambule

Následující text je „smluvním ujednáním“, jehož odsouhlasením se uživatel internetové aplikace Pricing Audit (dále jen „uživatel“ či „uživatelé“) zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen „smluvní ujednání“). V případě porušení smluvních ujednání kterýmkoli uživatelem může provozovatel internetové aplikace Pricing Audit uplatnit opatření obsažená v těchto smluvních ujednáních.

Předmět smlouvy

 • Předmětem smlouvy je poskytnutí licence, případně podlicence na využívání aplikace Pricing Audit, což je služba sloužící k optimalizaci inzerce na vyhledávačích zboží.
 • Know-how obsažené v internetové aplikaci Pricing Audit je součástí obchodního tajemství a je chráněno autorským zákonem.

Práva a povinnosti

 • Poskytovatel touto smlouvou uděluje uživateli licenci k užití internetové aplikace Pricing Audit.
 • Uživatel není oprávněn provádět změny v aplikaci nebo ji upravovat.
 • Uživatel je povinen užívat aplikaci Pricing Audit v souladu s platnými právními předpisy a těmito licenčními podmínkami.
 • Technické chyby, náměty a připomínky k fungování aplikace Pricing Audit může uživatel posílat emailem na adresy podpora@pricingfox.cz, nebo vložit na stránky https://forum.mergado.cz/, https://forum.mergado.com/.
 • Uživatel bere na vědomí, že vložené informace mohou být poskytnuty třetím stranám - vývojářům aplikací v Mergado Store. Informace o těchto aplikacích jsou dostupné na stránce https://store.mergado.com/.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní shrnutí

Společnost Bidding Fox technologies, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 1. Totožnost a kontaktní údaje správců
  • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Bidding Fox technologies, s.r.o. se sídlem Pavlovská 502/12, 623 00 Brno, IČ: 04677200 (dále jen jako „správce“).
  • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Pavlovská 502/12, 623 00, Brno, adresa elektronické pošty podpora@pricingfox.cz.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Právní základ zpracování osobních údajů
  Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
  • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
  • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Účel zpracování osobních údajů
  • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. Doba uložení osobních údajů
  • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 5. Další příjemci osobních údajů
  • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů) účetní a daňové služby, osoby zajišťující pro správce technické služby, včetně provozu software a ukládání dat, a vývojáři aplikací pro platformu správce.
  • Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
  • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, a to s výjimkou předání Vašich osobních údajů do Spojených států amerických společnosti Zendesk, Inc., se sídlem 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103. Společnost Zendesk, Inc. je certifikovanou osobou v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí ve smyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 vydaného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí
  • Správce může využít nástroje třetích stran sídlících v EU: UAB “MailerLite”, se sídlem J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania.
 6. Práva subjektu údajů
  • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Závěrečná a ostatní ustanovení

 • Toto smluvní ujednání a veškeré právní vztahy na základě tohoto smluvního ujednání vzniklé se řídí platnými právními předpisy České republiky.
 • Veškeré spory vyplývající z tohoto smluvního ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem budou řešeny dohodou stran. V případě, že dohoda nebude možná, dohodly se smluvní strany, že pro řešení sporů bude příslušný Krajský soud v Brně.
 • Poskytovatel si do budoucna vyhrazuje právo na změnu licenčních podmínek. Tyto změny je povinen ohlásit uživateli.
 • Uživatel používá aplikaci Pricing Audit na vlastní nebezpečí. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti nebo v důsledku používání aplikace Pricing Audit.